نرم افزارها
قیمت: متغیر براساس بسته خرید
سازیار
ویژه شرکت های کوچک
قیمت: متغیر براساس بسته خرید
شاهکار
حسابداری فروشگاهی
قیمت: پس از مشاوره و مهندسی فروش خرید
ساختار
ویژه هلدینگ ها
قیمت: پس از مشاوره و مهندسی فروش خرید
راهکار
ویژه فروشگاه های زنجیره ای
قیمت: پس از مشاوره و مهندسی فروش خرید
سازگار
ویژه شرکت های بزرگ