سیستمهای ابری
قیمت: پس از مشاوره و مهندسی فروش خرید
مدیریت ارتباط با مشتری
نسخه ابری CRM